Co to jest smart city?

Pomysł na „smart city” zakłada radykalne zmiany w życiu miasta. Co oznacza to nowe pojęcie, które możemy przetłumaczyć jako “inteligentne […]

Klasy w JavaScript ES5 i ES6 – bitwa

Język Java­Script zna­ny jest z te­go, że nie po­ja­wia się w nim, przy­naj­mniej wprost, po­ję­cie kla­sy. Obiekty two­rzy się przez pro­to­ty­po­wa­nie, a każ­dy […]

Test Driven Development

Najpoważ­niej­szym wy­zwa­niem sto­ją­cym przed pro­gra­mis­tą jest spra­wie­nie, by na­pi­sa­ny kod po­praw­nie re­ali­zo­wał wy­ma­ga­nia klienta. Jedną z tech­nik, któ­re po­zwa­la­ją utrzy­mać […]

Open Graph Protocol

Jednym z ele­men­tów mo­gą­cych pod­nieść roz­poz­na­wal­ność stro­ny WWW jest łat­wość, z ja­ką jej czy­tel­ni­cy mo­gą dzie­lić się jej treś­cią. Obecnie do­mi­nu­ją­cym spo­so­bem […]

Doznania użytkowników

Programi­ści częs­to nie przy­kła­da­ją zna­cze­nia do este­ty­ki i er­go­nomii two­rzo­nych pro­gra­mów. Typowy „in­for­ma­tyk” lu­bu­je się prze­cież w czar­nym ekra­nie wy­peł­nio­nym […]