Mysłowice dołączają do miast korzystających z nowoczesnych rozwiązań HyperView

12 lutego 2019

Tagi: IT, nowości


Urząd Miasta Mysłowice wdraża Zintegrowany System Informacji Przestrzennej. Wykonawcą projektu została wybrana spółka HyperView z grupy inARGO S.A. 
Poprowadzi ona złożony projekt opracowania i wdrożenia rozwiązań usprawniających działania i usługi realizowane przez Urząd Miasta, wykorzystujących zaawansowane technologie informatyczne.

31.01.2019 r. oferta spółki HyperView została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na: „Dostawę Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej oraz sprzętu i oprogramowania serwerowego w ramach Projektu „Budowa Mysłowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej jako narzędzie zwiększenia zakresu i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną” realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”. Umowa pomiędzy Urzędem Miasta Mysłowice a HyperView została podpisana 12 lutego 2019 roku.

Wartość projektu wynosi: 2 899 000 zł brutto. Realizacja projektu została zaplanowana na 10 miesięcy.

W ramach projektu nasza firma opracuje plan budowy i wdroży Zintegrowany System Informacji Przestrzennej, składający się z tzw. węzła Mysłowickiej Infrastruktury Przestrzennej (MIIP) oraz Systemu Centralnego Repozytorium Danych (CDR) wraz z infrastrukturą techniczną oraz z szerokim zakresem usług aplikacyjnych urzędu. Usługi wdrażane w ramach projektu obejmą:

 • Aplikację dostępu do danych przestrzennych i opisowych,
 • Aplikację dostępu do danych ewidencji gruntów i budynków,
 • Aplikację prezentacji struktury własności nieruchomości,
 • Aplikację prezentacji struktury własności i wartości nieruchomości,
 • Aplikację zarządzania ewidencjami obiektów,
 • Aplikację porównywania danych EGB z danymi podatkowymi,
 • Aplikację prezentacji danych demograficznych,
 • Aplikację prezentacji danych finansowo-podatkowych,
 • Aplikację administrowania systemem i jego użytkownikami,
 • Geoportal miejski wraz z wersją na urządzenia mobilne,
 • Moduł dostępu z urządzeń mobilnych,
 • Portal udostępniania danych PZGiK,
 • Portal metadanych,
 • Portal edukacyjny,
 • Moduł podatków lokalnych,
 • Moduł gospodarki odpadami,
 • Moduł opłat lokalnych,
 • Moduł powiadamiania klienta,
 • Moduł integracji systemu GIS z systemem finansowo-podatkowym,
 • Moduł repozytorium dokumentów dla Rady i Zarządu Miasta,
 • Portal Wirtualny urząd,
 • Portal Budżet obywatelski,
 • System obiegu dokumentów.

Ponadto, HyperView dostarczy dokumentację techniczną do wdrażanych rozwiązań, rozbuduje bazy danych oraz zapewni opiekę serwisową.

Złożony i wielomodułowy charakter projektu wymaga szerokiej integracji budowanego rozwiązania z funkcjonującymi systemami Urzędu oraz pomiędzy modułami i usługami wdrażanymi w ramach przedmiotowego zamówienia. W projekt zaangażowane są wszystkie komórki organizacyjne urzędu.

W obecnym projekcie spółkę HyperView wspierają firmy: Rekord SI Sp. z o.o. w zakresie wdrożenia e-Urzędu, SYTHERM INFO Sp. z o.o. w obszarze wdrożenia portalu udostępnienia danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz D17 Multimedia Software w ramach wdrożenia Wirtualnego Urzędu i Portalu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt realizowany dla Miasta Mysłowice to kolejne przedsięwzięcie spółki HyperView, która wykorzysta swoje kompetencje, doświadczenie i dobre praktyki w budowie, wdrażaniu i integracji złożonych, wieloaspektowych systemów informatycznych, wspierających codzienną pracę Urzędu Miasta w oparciu o szeroko rozumianą informację przestrzenną.

Naszą specjalnością jest projektowanie, dostarczanie i wdrażanie autorskich rozwiązań w zakresie:

 • hurtowni danych przestrzennych oraz opisowych, zintegrowanych w spójnym środowisku, opartym o najnowsze technologie i standardy bazodanowe i geoinformacyjne,
 • serwerów mapowych, serwerów aplikacji i usług zapewniających kompleksową obsługę, integrację i analizę informacji, zgodnie z obowiązującymi standardami, przepisami i dobrymi praktykami,
 • aplikacji i modułów użytkowych dostępnych w przeglądarkach WWW, udostępniających zaawansowane usługi analityczne i dostępowe do danych w ramach spójnego środowiska – jeden adres logowania/jeden użytkownik,
 • rozwiązań dedykowanych, wspierających prowadzenie rejestrów, ewidencji i procesów w Urzędach Miejskich w powiązaniu z systemami dziedzinowymi i informacją przestrzenną.

Ofertę HyperView uzupełniają kompetencje i wieloletnie doświadczenia w zakresie:

 • zarządzania projektami  IT, GIS,
 • analizy i projektowania systemów IT/GIS,
 • tworzenia dokumentacji technicznej, projektowej, powdrożeniowej itp.,
 • pozyskiwania i integracji baz danych w tym danych przestrzennych, rejestrów, ewidencji itp.,
 • integracji w środowisku relacyjnej bazy danych rejestrów, ewidencji, zbiorów danych przestrzennych i opisowych,
 • integracji i wymiany danych z systemami zewnętrznymi funkcjonującymi w danej organizacji – urzędzie,
 • wdrażania i uruchamiania elementów infrastruktury teleinformatycznej, procedur administracyjnych,
 • wdrażania i uruchamiania oprogramowania dziedzinowego w zakresie naszych rozwiązań – od instalacji do uruchomienia produkcyjnego,
 • wdrażania i uruchamiania oprogramowania GIS, Geoportali, Portali tematycznych itp.,
 • szkolenia użytkowników i administratorów,
 • usług utrzymania i asysty wdrożonych rozwiązań.

Spółka HyperView przez lata zbudowała mocną pozycję dostawcy usług dla administracji publicznej na terenie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.

Z obszaru metropolii z rozwiązań i doświadczeń HyperView, skorzystały już między innymi:

 • Powiat Będziński,
 • Powiat Bieruńsko – Lędziński,
 • Bytom,
 • Gliwice,
 • Katowice,
 • Piekary Śląskie,
 • Sosnowiec,
 • Tychy.

Z obszaru województwa śląskiego:

 • Powiat Cieszyński,
 • Częstochowa,
 • Jastrzębie Zdrój,
 • Jaworzno,
 • Wisła,
 • Powiat Zawierciański,
 • Żory.