Test Driven Development

23 grudnia 2018

Najpoważ­niej­szym wy­zwa­niem sto­ją­cym przed pro­gra­mis­tą jest spra­wie­nie, by na­pi­sa­ny kod po­praw­nie re­ali­zo­wał wy­ma­ga­nia klienta. Jedną z tech­nik, któ­re po­zwa­la­ją utrzy­mać w ry­zach ja­kość po­wsta­ją­ce­go opro­gra­mo­wa­nia jest TDD. Jej właś­nie zo­sta­ło po­świę­co­ne czwar­te spot­ka­nie Koła Naukowego Full­Stack, któ­re od­by­ło się 19 grud­nia na Wydziale Auto­ma­ty­ki, Elektro­ni­ki i Informa­ty­ki Politech­ni­ki Śląskiej w Gli­wi­cach. Poniższy tekst sta­no­wi re­la­cję z te­go wy­da­rze­nia.